SUPER OFERTË për blerjen e patundshmërive | CIMA Construction

Përfito kredi me kushte të volitshme dhe paraaprovim brenda 20 minutave!

Cima web 1024x400 1

KUSHTET E KREDISË:​​

 • Shuma maksimale e kredisë 100,000 EUR
 • Kohëzgjatja e kredisë 180 muaj / për Emigrantë 120 muaj
 • Pjesëmarrja e klientit 20%
 • Shpenzime administrative 1%
 • Banesa e blerë mund të lihet hipotekë

NORMA E INTERESIT:

Për të gjithë profesionistët (mjekë, avokatë, noterë, etj.):
 • Norma e interesit duke filluar nga 3.29%​
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.49%
Për pagëmarrësit e BKT-së:
 • Norma e interesit duke filluar nga 3.49%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 3.70%
Për qiramarrësit përmes bankës:
 • Norma e interesit duke filluar nga 5.79%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.11%
Për Emigrantët:
 • Norma e interesit duke filluar nga 6.00%
 • Norma efektive e interesit duke filluar nga 6.40%

DOKUMENTACIONI I KËRKUAR:

 • Kopje e ID ose pasaportës valide
 • Kontrata e punës
 • Çertifikata e biznesit dhe gjendja e ATK-së për klientët me të hyra nga biznesi
 • Ndalesa administrative (nëse klienti e pranon pagën përmes BKT-së)
 • Kontrata e qirasë
 • Gjendja e llogarisë (minimum për 6 muajt e fundit)
 • Fatura publike
 • Kontrata e shitblerjes

SHEMBUJ DHE SQARIME:

shembuj kredi

*Norma variabile e interesit nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje e ndryshueshme e aplikuar në bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë.
*Në koston totale nuk janë përfshirë shpenzimet noteriale, sigurimi, vlersimi i pronës dhe shpenzimet komunale.

Compare